සින්හල අකුරු


ILANKADE.TTF                                              නැවත මුල් පිටුවට

WIJEYA__.TTF

kaputa2004.ttf

nesas(1).ttf

nesat(1).ttfTTSW02S.TTF